Shinsuke Shimada
Jikan Dake Ga Rokkunrooru

Shinsuke Shimada - Jikan Dake Ga Rokkunrooru

  • Release date: 1981
  • Genre: J-Pop
  • Format: 7" vinyl
  • *****
  • Added November 3, 2009
  • Rated November 3, 2009

Tracks

1. Jikan Dake Ga Rokkunroorunot rated0:00
2. Konoyo Wa Jigoku To Dare Zo Ga Yuu Tanot rated0:00

Social info